HNP - Ngày 21/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND, triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Hà Nội.
HNP - Ngày 20/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 94/KH-UBND thực hiện và giải ngân dự án đầu tư công 6 tháng đầu năm 2023.
HNP - Ngày 20/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1614/QĐ-UBND phê duyệt danh mục 3.164 hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn Thành phố.
HNP - Ngày 16/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 697/UBND-SNV về việc thực hiện Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, tại phiên họp thứ ba, ngày 3/2/2023.
HNP - Ngày 14/3, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 90/TB-VP về kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn, Tổ trưởng Tổ công tác cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân về dịch vụ công của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025.
HNP - Ngày 15/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 89/KH-UBND về triển khai thực hiện nội dung về trợ giúp pháp lý của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2023-2025.
HNP - Ngày 16/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 698/UBND-BTĐ về việc thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 26/12/2022, của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” trên địa bàn thành phố Hà Nội.
HNP - Ngày 16/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 91/KH-UBNĐ về tổ chức Hội nghị công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 đối với các sở, cơ quan tương đương sở và UBND các quận, huyện, thị xã.
HNP - Ngày 15/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 676/UBND-KH&ĐT, sơ kết giữa kỳ thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và hội nhập quốc tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững giai đoạn 2021-2025” (Chương trình số 02-CTr/TU).
HNP - Ngày 15/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 672/UBND-NC về việc rà soát, thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung thông tin công dân Việt Nam học tập, làm việc, lao động, cư trú ở nước ngoài vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bài viết Xem