HNP - Ngày 27/2, UBND Thành phố ban hành Công văn số 521/UBND-KTN về kế hoạch tổ chức các Hội nghị tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh trên địa bàn Thành phố năm 2024.
HNP - Nhằm tăng cường chất lượng, hiệu quả trong công tác tham mưu UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố và đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND Thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa có Văn bản số 509/UBND-KSTTHC gửi các Sở, ban, ngành Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã.
HNP - Nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống anh hùng của Thủ đô ngàn năm văn hiến, nâng cao ý thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, Nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 69/KH-UBND, ngày 23/2, về việc tổ chức phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
HNP - Ngày 21/2, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 19/2024/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội.
HNP - Ngày 21/2, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 17/2024/QĐ-UBND về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội.
HNP - Ngày 21/2, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 18/2024/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Quy hoạch và Kiến trúc thành phố Hà Nội.
HNP - Ngày 20/2, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 958/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023.
HNP - UBND Thành phố ban hành Quyết định số 944/QĐ-UBND ngày 19/2 về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội.  
HNP - Ngày 22/2, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 983/QĐ-UBND về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật, hòa giải cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023.  
HNP - Ngày 21/2, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 15/2024/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Bài viết Xem