Triển khai chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố (15:57 26/04/2022)


HNP - Ngày 25/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND về triển khai chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Kế hoạch nhằm thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 theo Quyết định số 1909/QĐ-TTg, ngày 12/11/2021, của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn TP Hà Nội. Thực hiện quán triệt, tuyên truyền nội dung Chiến lược phát triển văn hóa đến năn 2030, đảm bảo xác định rõ nhận thức, trách nhiệm, hành động cụ thể của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và Nhân dân Thủ đô đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa của Thủ đô Hà Nội. Tập trung phát triển văn hóa, con người Hà Nội để phát huy tối đa nguồn lực văn hóa, con người tạo nên sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng quyết định, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh và bền vững Thủ đô.
 
Thành phố xác định mục tiêu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 là xây dựng và phát triển văn hoá, người Hà Nội toàn diện, phù hợp với xu thế thời đại, yêu cầu của Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, tác động của phát triển kinh tế xã hội, thiên tai, dịch bệnh và những tác động khác. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nâng cao chất lượng các mô hình văn hóa. Không ngừng nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân, từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa thành thị, nông thôn, các đối tượng xã hội và đồng bào dân tộc.
 
Phát triển văn hóa trên cơ sở bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, phát huy tối đa những tiềm năng, thế mạnh, giá trị văn hóa truyền thống mang bản sắc của Thủ đô ngàn năm văn hiến. Đẩy mạnh hội nhập quốc tế, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, góp phần bồi đắp và phát triển hệ giá trị văn hóa Thăng Long Hà Nội, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, Hà Nội - Thành phố sáng tạo; quảng bá và nâng cao vị thế, hình ảnh Thủ đô, Việt Nam ra khu vực và thế giới.
 
Tăng đầu tư cho phát triển văn hóa nói chung, trong đó, tập trung phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Thủ đô để trở thành ngành kinh tế quan trọng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Hà Nội là một trong các thành phố có ngành công nghiệp văn hóa phát triển hàng đầu, có thương hiệu và là Thành phố sáng tạo có sức ảnh hưởng ở khu vực Đông Nam Á. Có cơ chế chính sách đột phá để thu hút, trọng dụng nhân tài, huy động nguồn lực để phát triển văn hóa, con người Hà Nội.
 
Kế hoạch cũng đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2030, trong đó, có nhóm các mục tiêu cụ thể. Gồm có, nhóm chỉ tiêu xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; nhóm chỉ tiêu bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa; nhóm chỉ tiêu về văn hóa nghệ thuật; nhóm chỉ tiêu về công nghiệp văn hóa. 
 
Trong đó, nhóm chỉ tiêu về công nghiệp văn hoá, giai đoạn đến năm 2025: Ngành công nghiệp văn hóa Thủ đô trở thành ngành kinh tế quan trọng, tạo động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế văn hóa xã hội; cải thiện hạ tầng tương đối đồng bộ, hiện đại; hoàn thiện thể chế và sẵn sàng cho phát triển công nghiệp văn hóa có tính chuyên nghiệp; sản phẩm công nghiệp văn hóa có chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, đậm bản sắc văn hoá Hà Nội, cạnh tranh được với các nước trong khu vực; giữ vững và phát triển thương hiệu thành phố sáng tạo. Phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP của Thành phố.
 
Giai đoạn đến năm 2030: Ngành công nghiệp văn hóa Thủ đô cơ bản trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác. Hà Nội trong top các thành phố có ngành công nghiệp văn hóa phát triển hàng đầu và là thành phố sáng tạo có sức ảnh hưởng ở khu vực Đông Nam Á. Phấn đấu đóng góp khoảng 8% GRDP của Thành phố. Phấn đấu tăng mức đầu tư cho văn hóa tối thiểu 2% tổng chi ngân sách hàng năm…
 
Để triển khai chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố, Kế hoạch đề ra 11 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện. Theo đó, về nâng cao nhận thức, đẩy mạnh tuyên truyền về phát triển văn hóa, Thành phố chú trọng mở rộng khả năng tiếp cận, nâng cao nhận thức của người dân và cộng đồng về văn hóa, nghệ thuật, trên cơ sở chủ động và phát huy thành quả của khoa học, kỹ thuật và chuyển đổi số. Chú trọng quản lý thông tin trên Internet, mạng xã hội để định hướng tư tưởng và thẩm mỹ cho Nhân dân, nhất là cho thanh niên, thiếu niên.
 
Đối với xây dựng con người Hà Nội, phát triển toàn diện, tiếp tục bồi dưỡng tư tưởng, đạo đức, lối sống và đời sống văn hóa lành mạnh trong xã hội, từng bước hình thành các giá trị chuẩn mực góp phần phát triển toàn diện con người Hà Nội, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, yêu cầu của Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế, thích ứng linh hoạt với tác động thiên tai, dịch bệnh… Nâng cao sức mạnh nội sinh nhằm khắc phục những hạn chế; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái đạo đức xã hội.
 
Cùng với đó, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa. Bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa…
 
Về phát triển công nghiệp văn hóa dựa trên nguyên tắc bảo tồn và phá huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc và Thủ đô, tranh thủ sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế đưa công nghiệp văn hóa thực sự trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác; góp phần xây dựng hệ giá trị văn hóa Thăng Long - Hà Nội, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh hướng đến mục tiêu trở thành công dân toàn cầu, Hà Nội trở thành Thành phố sáng tạo quảng bá hình ảnh Thủ đô và đất nước ra khu vực và thế giới.
 
Thành phố tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển văn hóa; tạo đột phá phát triển nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật; chủ động hội nhập, tăng cường hợp tác, giao lưu quốc tế về văn hóa; ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa; phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển trong lĩnh vực văn hóa.
 
UBND TP Hà Nội giao Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan thường trực, đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện kế hoạch triển khai chiến lược văn hóa trên địa bàn TP Hà Nội đến năm 2030.

Quỳnh AnhCác bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem