Tổng kết Nghị quyết số 54-NQ/TƯ về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng đồng bằng sông Hồng (14:22 27/06/2022)


HNP - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 90-KH/TU về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TƯ, ngày 14/9/2005, của Bộ Chính trị khóa IX về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; Kết luận số 13-KL/TƯ, ngày 28/10/2011, của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TƯ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, việc tổng kết nhằm đánh giá thực trạng việc tổ chức thực hiện, kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân sau 16 năm thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TƯ. Đồng thời, kiến nghị về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 phù hợp với các quan điểm, chủ trương của Đảng tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và bối cảnh tình hình mới.
 
Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố chủ trì xây dựng báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TƯ; chủ trì tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị của Thành ủy tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TƯ trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 
Các quận, huyện, thị ủy xây dựng báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết của địa phương, báo cáo Thường trực Thành ủy và Ban Cán sự đảng UBND thành phố để tổng hợp.
 
Văn phòng Thành ủy phối hợp với các ban Đảng của Thành ủy và đơn vị liên quan hướng dẫn, đôn đốc việc tổng kết Nghị quyết ở các quận, huyện, thị ủy; phối hợp chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác tổ chức chương trình làm việc với Thường trực Tổ Biên tập và tổ chức hội nghị của Thành ủy tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TƯ.

Thu HằngCác bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem