HNP - Ngày Ngày 23 tháng 01 năm 2017 Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 441/QĐ-UBND Về việc Sáp nhập Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Trung tâm Dịch vụ đối ngoại trực thuộc Sở Ngoại vụ vào Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội và tổ chức lại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội.
Thanh tra Thành phố (16:41 16/02/2017)
HNP - Ngày 04 tháng 11 năm 2015 Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 33 /2015/QĐ-UBND Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố Hà Nội
HNP - Ngày 8 tháng 9 năm 2016 Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Sở Y tế (10:30 15/02/2017)
HNP - Ngày 8 tháng 9 năm 2016 Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thành phố Hà Nội.
Sở Xây dựng (10:23 15/02/2017)
HNP - Ngày 8 tháng 9 năm 2016 Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội.
Sở Tài chính (10:13 15/02/2017)
HNP - Ngày 1 tháng 8 năm 2016 Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đac ban hành Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thành phố Hà Nội.
Sở Tư Pháp (10:06 15/02/2017)
HNP - Ngày 13 tháng 8 năm 2015 Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đac ban hành Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội.
HNP - Ngày 12 tháng 12 năm 2016 Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số: 50  /2016/QĐ-UBND về việc Quy định lại vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội.
HNP - Ngày 8 tháng 9 năm 2016 Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội.
HNP - Ngày 19 tháng 9 Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội.

Bài viết Xem