HNP - Ngày 20 tháng 01 năm 2010 Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 341/QĐ-UBND về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội.

Bài viết Xem