Hội liên hiệp Phụ nữ Hà Nội (14:03 30/12/2009)Địa chỉ: 72 Quán Sứ


Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội là tổ chức chính trị - xã hội, tập hợp rộng rãi các tầng lớp phụ nữ Thủ đô. Hội là thành viên của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc  Thành phố Hà Nội, Hội hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam. Hội tham gia tích cực trong các hoạt động chính trị - xã hội vì hoà bình, đoàn kết hữu nghị giữa phụ nữ các dân tộc và tiến bộ xã hội.
Mục đích: là hoạt động vì sự bình đẳng, phát triển của phụ nữ, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của phụ nữ.

Chức năng:
1.  Đại diện, bảo vệ quyền bình đẳng, dân chủ, lợi ích hợp pháp và chính đáng của phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước;
2.  Đoàn kết, tập hợp, tuyên truyền, giáo dục, vận động, tổ chức hướng dẫn phụ nữ thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 Nhiệm vụ:
1.  Tuyên truyền, vận động, giáo dục phụ nữ giữ gìn, phát huy phẩm chất đạo đức, truyền thống tốt đẹp của dân tộc và phụ nữ Việt Nam; tổ chức, tạo điều kiện để phụ nữ nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực về mọi mặt, tích cực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.
 2. Tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách về bình đẳng giới, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; tham mưu, đề xuất chính sách với Đảng, Nhà nước về công tác phụ nữ nhằm tạo điều kiện để phụ nữ thực hiện bình đẳng và phát triển.
3. Tập hợp các tầng lớp phụ nữ, phát triển hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
4.  Đa dạng các nguồn thu hợp pháp để xây dựng và phát triển quỹ Hội, hỗ trợ cho hoạt động của Hội.
5. Đoàn kết, hợp tác với phụ nữ các nước, các tổ chức, cá nhân tiến bộ trong khu vực và thế giới vì bình đẳng, phát triển và hoà bình
 Hội viên:  713.350; Chi hội: 5.528; Tổ phụ nữ: 16.844 (tính đến tháng 11/2009)
 

HỆ THỐNG TỔ CHỨC: gồm 3 cấp
 1. Cấp Thành phố.
2. Huyện, quận, thị xã (gọi là cấp huyện); tổng số 29 đơn vị
3. Xã, phường, Thị trấn (gọi là cấp xã): tổng số 577 cơ sở.

PHONG TRÀO THI ĐUA VÀ 6 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA HỘI NHIỆM KỲ XIII (2006- 2011)
Phong trào thi đua:
-     "Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc"
-      “ Vì Môi trường trong sạch phục nữ và nhân dân Thủ đô không đổ rác, phế thải ra đường và nơi công cộng”
-     “Phong trào phòng chống ma tuý từ gia đình”

6 nhiệm vụ trọng tâm:
1. Nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực của phụ nữ đáp ứng yêu cầu tình hình mới; xây dựng người phụ nữ Thủ đô “Trung hậu – Sáng tạo - Đảm đang – Thanh lịch”
2. Tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách về bình đẳng giới.
3.  Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập.
4.  Hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.
5.  Xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh.
6.  Mở rộng quan hệ và hợp tác quốc tế vì bình đẳng, phát triển và hoà bình.
Các chỉ tiêu cơ bản của nhiệm kỳ:
  1. Hàng năm có 85% trở lên cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia các hoạt động tuyên truyền giáo dục của tổ chức Hội
2. 80% trở lên cán bộ hội viên phụ nữ đạt 3 tiêu chuẩn của phong trào “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc”
 3.  70% trở lên bà mẹ được hướng dẫn kiến thức, kỹ năng về đời sống gia đình.
4. Hàng năm có từ 15.000 – 17.000 lao động trong đó có 70% lao động nữ được tư vấn, dạy nghề, giới thiệu việc làm. 1.800 – 2.000 DNN và hộ kinh doanh cá thể do phụ nữ làm chủ được giúp các điều kiện phát triển kinh tế.
5. 100% hộ nghèo do nữ làm chủ được giúp đỡ các điều kiện phát triển kinh tế, trong đó có 40% thoát nghèo.
6. Phát triển hội viên tăng 5% trở lên, 80% hộ gia đình có phụ nữ từ 18 tuổi trở lên có ít nhất 1 hội viên;85% hội viên tham gia sinh hoạt và đóng hội phí.  
7. 100% cán bộ chuyên trách Thành, quận/huyện và 50% Chủ tịch phụ nữ cơ sở đạt tiêu chuẩn chức danh cán bộ theo qui định

 

Số TT

 

Họ và tên

 

Chức vụ

 

Số điện thoại

 

  1.  

Nguyễn Minh Hà

 

Chủ tịch

 

39423132

 

  1.  

Nguyễn Thị Ngọc Thanh

 

Phó CT

 

39427504

 

  1.  

Nguyễn Thị Thanh

 

Phó CT

 

39425086

 

  1.  

Nguyễn Thị Tuyết

 

Phó CT

 

38221081

 

  1.  

Trần Thị Ngọc

 

Phó CT

 

38222859

 

  1.  

Phan Thị Lời

 

Phó CT

 

39411247

 

  1.  

Trần Thị Phương Hoa

 

Chánh VP

 

39422881

 

 

Văn thư: 39424304
Số máy trực ngoài giờ: 38221079
Fax:  39424304
Các bài mới đăng

Bài viết Xem