Hiệu quả từ công tác phối hợp trong việc chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật (16:19 18/09/2023)


HNP - Thời gian qua, công tác phối kết hợp giữa ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Hội Nông dân các cấp trong việc chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật (KHKT), ứng dụng công nghệ cao, xây dựng các chuỗi liên kết; củng cố, kiện toàn Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp; xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp đã đạt hiệu quả cao.  

Một mô hình trồng dưa lưới hữu cơ theo hướng công nghệ cao ở Chúc Sơn, Chương Mỹ


Nhiều năm qua, với vai trò là cơ quan thường trực của Chương trình số 02/CTr-TU của Thành ủy khóa XVI và Chương trình số 04/CTr-TU của Thành ủy khoá XVII về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và Phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021- 2025”, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hội Nông dân Thành phố đã xây dựng Chương trình phối hợp công tác hiệu quả, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, đóng góp vào thành công của chương trình xây dựng nông thôn mới.
 
Cụ thể, từ năm 2018 đến nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hội Nông dân Thành phố đã phối hợp tổ chức nhiều hội nghị tọa đàm, diễn đàn, hội thảo về phương pháp vận động nông dân tham gia phát triển mô hinh kinh tế tập thể, tổ hợp tác, hợp tác xã; xây dựng mô hình chuỗi liên kết, chuỗi giá trị; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sản xuất nông nghiệp hàng hóa chuyên canh, tập trung; xây dựng các sản phẩm OCOP như: phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức 03 cuộc hội thảo về “Phát triển mô hình chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn”; Phối hợp với Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tổ chức 13 cuộc hội thảo tọa đàm vai trò của Hội Nông dân tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu cho  2.078 hội viên tham dự…
 
Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với Hội Nông dân Thành phố tập trung tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, duy trì và phát triển các mô hình chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp để sản xuất các sản phẩm có năng suất, chất lượngvà nâng cao khả năng cạnh tranh sản phẩm trên thị trường; Phối hợp hướng dẫn hội viên nông dân ứng dụng công nghệ cao, xây dựng thương hiệu nông sản, nhãn hiệu tập thể, truy suất nguồn gốc và chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm nông nghiệp; Tuyên truyền, hỗ trợ nông dân tham gia xây dựng các mô hình hợp tác xã (HTX) nông nghiệp nhằm phát triển vùng nguyên liệu tập trung, xây dựng chuỗi giá trị; Củng cố, kiện toàn các HTX nông nghiệp để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, làm tốt các dịch vụ hỗ trợ nông dân.
 
Mô hình trồng hoa lan ứng dụng công nghệ cao tại xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai
 
Kết quả, toàn thành phố Hà Nội đã có 166 HTX nông nghiệp sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap, hữu cơ và tiêu chuẩn tương đương; 134 HTX nông nghiệp với 448 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP; 80 HTX nông nghiệp có liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ; 68 HTX nông nghiệp ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao (55 HTX Trồng trọt; 09 HTX chăn nuôi; 04 HTX nuôi trông thủy sản); 06 HTX phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn; 04 HTX phát du lịch sinh thái. Về phát triển chuỗi liên kết, đến nay trên địa bàn thành phố Hà Nội đã phát triển được 149 chuỗi liên kết (có 57 chuỗi có nguồn gốc từ sản phẩm chăn nuôi, 92 chuỗi có nguồn gốc từ sản phẩm trồng trọt). Về hỗ trợ nông dân thông qua phát triển các mô hình HTX nông nghiệp: Tính đến tháng 6/2023, trên địa bàn Thành phố có 1.389 HTX nông nghiệp với tổng số 448.761 thành viên là cá nhân và người đại diện hộ gia đình.
 
Phát huy kết quả đã đạt được, trong những năm tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục phối hợp với Hội Nông dân Thành phố triển khai phối hợp với Hội Nông dân các cấp tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ địa phương, nông dân hiểu đúng và đủ về bản chất, vị trí, vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể, HTX nông nghiệp; chuyển giao tiến bộ KHKT. Vận động nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông sản hàng hóa. Đẩy mạnh thông tin về các mô hình HTX nông nghiệp tiêu biểu phát triển sản phẩm nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, chuyển đổi số, công nghệ cao, liên kết chuỗi và kinh tế tuần hoàn để người dân tham quan, học tập và tham gia phát triển, nhân rộng.  Hỗ trợ phát triển nhân rộng mô hình HTX nông nghiệp và trang trại hoạt động hiệu quả; phát huy thế mạnh ngành nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của địa phương nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho nông dân.
 
Cùng với đó, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước; Tăng cường lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp, Hội nông dân các cấp để tăng cường kết nối giữa hộ nông dân, chủ trang trại, HTX với các doanh nghiệp để hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Từng bước xây dựng, phát triển và hoàn thiện các hình thức liên kết sản xuất, kinh doanh bền vững trong nông nghiệp nhằm đầy mạnh quá trình tập trung, tích tụ ruộng đất phù hợp với điều kiện của từng vùng, từng lĩnh vực trong khu vực nông thôn.

Thu Uyên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t