Thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị năm 2022 (21:13 05/12/2022)


HNP - Ngày 1/12, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 307/KH-UBND về triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị năm 2022. Việc kê khai tài sản, thu nhập hằng năm, kê khai bổ sung phải hoàn thành trước ngày 31/12/2022.

Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn Thành phố theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ; Quyết định số 56-QĐ/TƯ ngày 8/2/2022 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập và các văn bản có liên quan đến công tác kiểm soát tài sản, thu nhập. Đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong việc kê khai, công khai, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định.
 
Việc triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị phải bảo đảm nghiêm túc, thống nhất, kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao triển khai thực hiện công tác kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập tại cơ quan, đơn vị mình bảo đảm chất lượng, hiệu quả.
 
Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập trong đợt này gồm những người giữ vị trí công tác quy định tại các khoản 2, khoản 3 Điều 36 Luật Phòng, chống tham nhũng, Điều 10 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP để yêu cầu thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập bổ sung và kê khai tài sản, thu nhập hằng năm.
 
Cụ thể, đối với kê khai bổ sung: người có nghĩa vụ kê khai theo Khoản 1, 3 Điều 34 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 có biến động về tài sản, thu nhập có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên (trừ những người thuộc diện kê khai hằng năm).
 
Đối với kê khai hằng năm: người giữ chức vụ từ Giám đốc sở và tương đương trở lên; công chức là kế toán viên, thanh tra viên; những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ Phó Trưởng phòng và tương đương trở lên công tác trong một số lĩnh vực được xác định trong danh mục Phụ lục III được ban hành kèm theo Nghị định 130/2020/NĐ-CP; người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
 
Các trường hợp là người lần đầu giữ vị trí công tác quy định tại Khoản 1, 3, 4 Điều 34 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; kê khai phục vụ công tác cán bộ, thời điểm kê khai thực hiện theo điểm b, Khoản 1, Khoản 4 Điều 36 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. Đối với các trường hợp kê khai lần đầu trong năm, thì tại thời điểm cuối năm tùy vào từng vị trí cụ thể sẽ xác định là đối tượng kê khai hằng năm, bổ sung hoặc không phải kê khai (nếu không thuộc đối tượng kê khai hằng năm, không có biến động về tài sản, thu nhập có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên).

Thu HằngCác bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem