HNP – Ngày 13/8/2012, Cổng GTĐT Hà Nội nhận được ý kiến đóng góp của công dân Đỗ Thuyên, có địa chỉ email: ytuonglavang@gmail.com, về việc quảng bá và quản lý du lịch Hà Nội với nội dung như sau:
HNP -  Là người cán bộ, Đảng viên, cử tri đang công tác trong lực lượng vũ trang nhân dân, hàng ngày tôi thường xuyên theo dõi đài, báo, hoạt động của Quốc hội, Chính phủ và các ngành có liên quan đến công tác quản lý xã hội, tôi nhận thấy chủ trương, giải pháp thì có nhiều nhưng hiệu quả nhìn chung rất thấp. Qua đây tôi xin tham gia một số ý kiến về chủ trương giải pháp trong công tác quản lý đất đai giao sử dụng làm đất ở và công tác quản lý thị trường bất động sản, nhà ở an sinh xã hội.

Bài viết Xem